Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UW PERSONEEL .. ONZE ZORG

OVER STRESSPREVENTIE & STRESSREDUCTIE

PRIVACY VERKLARING PRAKTIJK WEL


De Praktijk WEL hecht zeer aan de privacy van zijn cliënten en doet er al het nodige aan om dit te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens omgaan. We maken in deze privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. In voorkomende gevallen kondigen wij deze wijziging(en) aan onze cliënten aan via de door onze gebruikte kanalen, zodat u in de gelegenheid bent van deze wijzigingen kennis te nemen.


Wij verzamelen privacygegevens conform de toepasselijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese verordening die natuurlijke personen, alsook organisaties en instellingen, tot wet strekt en verplicht privacygegevens op een gestandaardiseerde wijze te verzamelen, bij te houden en te wijzigen.


Eén van de bepalingen van deze verordening is dat de persoon, instelling of organisatie, van wie privacy gegevens worden bewaard, te allen tijde het recht heeft deze gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, in te korten of te (doen) vernietigen.


Om effectief te kunnen communiceren verzamelen we de volgende gegevens:

1· Adres gegevens (NAW). Naam, adres, postcode en woonplaats of gekozen domicilie, zullen gebruikt worden om schriftelijk te corresponderen, uitnodigingen te versturen, afspraken te maken, te factureren, rapportages te verzenden, e.d.

2. E-mail adres. De meeste correspondentie zal verlopen via e-mail. Deze zal tot doel hebben de werkzaamheden goed te kunnen organiseren en goed te laten verlopen. Denk hierbij aan (afwijkingen) van aanvangstijden van workshops, trainingen, begeleidingen, cursussen, groepsbijeenkomsten, aankondigingen van speciale evenementen, verspreiding van syllabi en (les)materiaal, e.d.

3· Nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief, welke eens in het kwartaal verschijnt, versturen wij eveneens per e-mail aan hen, die op deze nieuwsbrief geabonneerd zijn. Indien een abonnee geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief en ons daarvan mededeling doet, wordt deze abonnee direct uit het bestand verwijderd. Overigens wordt onze nieuwsbrief wel ter algemene kennis gebracht via onze website.

4· Telefoon- en/of faxnummer Indien het nodig is om snel met elkaar contact te hebben zullen we gebruik maken van het telefoonnummer dat u daarvoor beschikbaar hebt gesteld.


Delen van informatie met derden. De praktijk WEL zal nimmer uw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zonder opgaaf van reden.

Meer inhoudelijke privacy gegevens over gedragingen of het functioneren van personen voor wie of met wie wij werken zullen nimmer aan derden worden verstrekt. Deze gegevens worden als strikt vertrouwelijk gezien en zo behandeld. Medewerkers van de Praktijk WEL zijn daartoe onderworpen aan een beroepsmatige geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht wordt niet opgeheven bij enkele toestemming van degene(n) over wie meer inhoudelijke privacygegevens worden bewaard, alsook niet vanwege het vertrek van medewerkers bij de Praktijk WEL . In offertes en overeenkomsten met bedrijven, instellingen en organisaties is daartoe een bepaling opgenomen. Uitzonderingen op het hier beschrevene geldt slechts dan wanneer wij er kennis van hebben dat een persoon een acuut gevaar voor zichzelf of anderen vormt; dan wel dat wij daartoe wettelijk gedwongen worden ingevolge wettelijke bepalingen van openbare orde of in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.


Verwerking en beveiliging. Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een systeem dat beveiligd is naar de laatste stand van de techniek, voortdurend up-to-date gehouden en wordt enkel door de Praktijk WEL gebruikt voor een zorgvuldige uitoefening van zijn werkzaamheden en administratieve doeleinden. De toegang tot dit systeem en alle verbindingen met het internet is beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot persoonsgegevens.


Bewaartermijn. Uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens worden bewaard vanaf het moment dat een eerste contact plaats vindt. U wordt vanaf dat moment ook geacht akkoord te gaan met deze privacy verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens. Een verwijzing naar deze privacy verklaring is te vinden op onze inschrijf- formulieren, in onze (model) overeenkomst en op onze website. Na beëindiging van onze werkrelatie blijven deze gegevens nog zeven jaar bewaard om aan de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst te kunnen voldoen.


Contact. Indien u contact met ons wenst op te nemen over deze privacy verklaring, kunt u gebruik maken van de volgende adresgegevens:


Praktijk WEL

Kievietdonk 69

5467 AS VEGHEL

Tel.: 0413 – 355 385

E-mail: [email protected] 

DISCLAIMER


In deze disclaimer wordt verstaan onder:


de webpagina: iedere webpagina waarin de Praktijk WEL een hyperlink naar deze disclaimer

opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;


de Praktijk WEL: de bevoegde uitgever van de webpagina;


gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren,

bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden,

verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);


u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;


de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of

andere objecten;


schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken,

gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.


Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in

met deze disclaimer.


De Praktijk WEL spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren

en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig

en/of onjuist is.


De Praktijk WEL verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk

bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid

voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor zakelijk en/of particulier

gebruik bedoeld.


De Praktijk WEL is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en

voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de

onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.


De Praktijk WEL mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment

(doen) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De Praktijk WEL is

niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging, als bedoeld in de eerste zin

van deze alinea.


Behoudens deze disclaimer, is de Praktijk WEL niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor

kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen

bekrachtiging van die bestanden in.


Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk

op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste

zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina

verzendt.


De Praktijk WEL behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te

gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.


U zult de Praktijk WEL, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners

en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en

buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand,

accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van

de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


Nadere informatie over deze disclaimer en vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de Praktijk WEL. Zie voor onze adresgegevens de contactpagina.


Alle rechten voorbehouden.


© mr. F.J. Van Eeckhoutte, IT/IE-advocaat